มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ ทุกท่าน

เพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญ ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่
เพจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
และเพจ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

App

ข้อปฏิบัติของผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในการเข้ารับปริญญาบัตร ประจําปี ๒๕๖๖

       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคใต้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. ตามลําดับ โดยกําหนดการพิธีมอบปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น 
       เพื่อให้การเข้ารับปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงแจ้งข้อปฏิบัติ ของผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ข้อปฏิบัติของผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในการเข้ารับปริญญาบัตร ประจําปี ๒๕๖๖