ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการประชุม คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษา คณบดีทุกคณะและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (C) (โครงการที่ 29)

กิจกรรม ครุภัณฑ์ห้องเรียน (บทว.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 114,000 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ประกาศไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษาวันที่ 26 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.

ถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปริญญาโท และปริญญาเอก)

ณ อาคาร 27 ห้อง 2726

เอกสารที่ต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ


แต่งกายในชุดสุภาพ


หากนักศึกษาท่านใดไม่สะดวกมาถ่ายในครั้งนี้ ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 กรณีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) ข้อ 2 การผ่อนผันใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการศึกษา การอบรม การประชุมหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบหรือการคัดเลือกบุคคล และข้อ 3 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามความสมัครใจและความพร้อมนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา-2019 และอำนวยความสะดวกในการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรณีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งกำหนดให้สอบ ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ผู้เข้าสอบและผู้ติดตามทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณ ประตู 1 ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย และรับสติกเกอร์ผ่านการคัดกรอง (ผู้เข้าสอบต้องแสดงสติกเกอร์ ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องสอบด้วย)
2. กำหนดให้ผู้เข้าสอบทุกคนใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่เข้ารับการสอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3. ผู้เข้าสอบลงทะเบียนและล้างมือด้วยเจลล้างมือ ณ จุดบริการหน้าห้องสอบ
– ภาคเช้า ลงทะเบียนหน้าห้องสอบ เวลา 08.00 – 08.30 น. โดยผู้เข้าสอบเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และเริ่มดำเนินการสอบข้อเขียน เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 38 (โรงอาหารใหม่)
– ภาคบ่าย ผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน เริ่มดำเนินการสอบ เวลา 13.30 น. ณ อาคาร 9 บัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
**ผู้เข้าสอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 2 ชั่วโมง (เวลา 07.00 น. เพื่อเข้าคิวรับการคัดกรองที่บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย)**
4. กรณีจุดคัดกรองพบว่าผู้เข้าสอบมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักกัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการดำเนินการสอบให้ทราบด้วย เพื่อดำเนินการสอบในกลุ่มเสี่ยงโดยให้พักที่โรงยิมเนเซียม (บริเวณด้านหลังจุดคัดกรอง) ส่วนผู้ติดตามที่มีอาการป่วยไม่อนุญาตให้เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
5. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามหลักสากล
6. ให้ผู้เข้าสอบเดินขึ้นบันไดเพื่อไปยังห้องสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้ลิฟท์โดยสารขึ้น – ลงอย่างเด็ดขาด
7. ให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเข้าห้องสอบได้ ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ที่ปรากฏ เลขประจำตัวประชาชน, ปากกา, ดินสอ 2B, ยางลบ
8. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกนอกห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
9. ควรเว้นระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) ขณะอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
10. การพักคอยของผู้ติดตามและยานพาหนะของผู้เข้าสอบหรือผู้ติดตาม ห้ามนำเข้าไปจอดในบริเวณที่จัดสอบ (อาคาร 38 และอาคาร 9) ตามแผนที่แนบท้ายประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เรียนผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษาขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ในการสอบ ห้องสอบ ปีการศึกษา 2563สามารถอ่านประกาศ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบได้ที่

ย้ำ! ให้ผู้สมัครทุกท่านอ่านประกาศให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage https://www.facebook.com/nstru.graduate/
โทรศัพท์ 075-809860, 075-809861

6 วันสุดท้าย

6 วันสุดท้าย ที่จะเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 63 เท่านั้น รีบมาสมัครด่วน #ท่านใดที่สมัครแล้วอย่าลืมส่งหลักฐานเข้ามาด้วยนะครับ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สามารถอ่านประกาศได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1tShLx2XS7LhGcZbYHtjjbLphLGnNOViC/view

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ในหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกหลักสูตรจะเปลี่ยนคุณให้เป็นผู้บริหาร ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ- หลักสูตรการบริหารการศึกษาครู อาจารย์ที่ต้องการความแปลกใหม่ และพัฒนาคุณภาพตัวเองให้สูงขึ้น-หลักสูตรนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้-การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรที่เปิดมาเพื่อตอบโจทย์การนำเทคโนโลยีไปใช้ประยุกต์กับงานด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม- เทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลักสูตร ที่มุ่งเน้นให้คิดสร้างสรรค์ และมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ – นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

สมัครได้แล้ววันนี้ ที่ http://graduate.nstru.ac.th/การเข้าศึกษา/

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่Fanpage บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หรือโทร. 075-809861

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู