เปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 1/2563

✔️ เปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 1/2563 🧑‍🏫
นักศึกษาสามารถเข้าทำการประเมินได้ตั้งแตบัดนี้เป็นต้นไป
📄ทำแบบประเมินได้ที่
https://race.nstru.ac.th/home/login.php

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2560

📣 กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 🎓

11 ธันวาคม 2563 ภาคเช้า รายงานตัว ปฐมนิเทศบัณฑิต / ภาคบ่าย ฝึกซ้อมย่อย
12 ธันวาคม 2563 ภาคเช้า ฝึกซ้อมย่อย / ภาคบ่าย ฝึกซ้อมรวมสาขา
13 ธันวาคม 2563 ฝึกซ้อมรวม
14 ธันวาคม 2563 ฝึกซ้อมใหญ่
ฝึกซ้อม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

16 ธันวาคม 2563 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

📌 จะประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง 📌

ติดตามข้อมูลโดยตรงได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช https://www.facebook.com/student.nstru/

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องแนวปฏิบัติขอสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563


นักศึกษาศึกษาข้อมูล และอ่านรายละเอียดทั้งหมด


– รับคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2563
– รวบรวมเอกสารคำร้อง ส่ง ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

 

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาเกินเกณฑ์ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาเกินเกณฑ์ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

แจ้งข่าวการขอใบประกอบวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ได้ดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2561
เสร็จเป็นที่เรียบร้อย
คุรุสภาจะจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ทนได้แจ้งไว้ในระบบ ในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ สามารถคัดสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็คทรอนิกส์
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพ

หากมีการเปลี่ยนแปลงบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว

หลักฐานในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักฐานในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.
ณ ชั้น 1 ห้องนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี

• ประเภททั่วไป

   1) ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อม scan รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายที่ใบสมัครให้เรียบร้อย
   2) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
   3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
   4) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
   5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

• ประเภทครูประจำการ

   1) ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อม scan รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายที่ใบสมัครให้เรียบร้อย
   2) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
   3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
   4) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
   5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
   6) กรณีผู้สมัครหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประเภทครูประจำการ ต้องเพิ่มเติมดังนี้ จำนวน 1 ชุด
        ก. กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐานดังนี้
           (1) เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ
           (2) สำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก หรือสำเนาสัญญาจ้างระบุตำแหน่งครูผู้สอน และหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว
        ข. กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
           (1) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัครหรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก
           (2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

***เอกสารและหลักฐานการรายงานตัวสำเนาด้วยกระดาษ A4***
โดยผู้สมัครต้องลงชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ด้วยตนเองทุกฉบับ

ผู้รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู สามารถชำระเงินผ่านบัตร ATM

ผู้รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2563 ที่จะถึงนี้ สามารถชำระเงินผ่านบัตร ATM ได้โดยไม่ต้องพกเงินสดมา เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญหาย

ด้วยความปราถนาดีจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผู้สมัครหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษา สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

เรียนผู้สมัครสาขาการบริหารการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทุกแผน เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Discord ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Discord

• ระบบ Windows (Notebook PC)

https://discord.com/download

• ระบบ IOS

https://apps.apple.com/us/app/discord-chat-for-games/id985746746

• ระบบ Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discord

• ระบบ Mac OSX

https://discord.com/api/download?platform=osxเมื่อผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมแล้วสามารถ

เข้าร่วมห้องสัมภาษณ์ได้ที่