ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องแนวปฏิบัติขอสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563


นักศึกษาศึกษาข้อมูล และอ่านรายละเอียดทั้งหมด


– รับคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2563
– รวบรวมเอกสารคำร้อง ส่ง ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

 

ประกาศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2558 ได้รับการละเว้นค่าปรับการเก็บรักษาใบประกาศนียบัตรบัณฑิต

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2558 ได้รับการละเว้นค่าปรับการเก็บรักษาใบประกาศนียบัตรบัณฑิต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา (ผ่านระบบออนไลน์)
__________________________________________________
สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก