พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

17 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างศิษย์และอาจารย์ ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 12 คน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

กีฬาสีสานสัมพันธ์พี่น้องระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “กีฬาสีสานสัมพันธ์พี่น้องระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563” วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

ในภาพอาจจะมี ดอกไม้ และข้อความ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เวลา 07.30 – 11.00 น.

ลงทะเบียน

– ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาลงทะเบียน

– ตัวแทนถือพานแต่ละกลุ่มลทะเบียน และเข้าแถว ณ จุดที่จัดไว้

เวลา 08.30 – 11.00 น. .

ตัวแทนนักศึกษาและนักศึกษากล่วดำบูชาพระรัตนตรัย

– ตัวแหนนักศึกษาและนักศึกษากล่าวคำบูชาครู (บทไหว้ครู, เพลงพระคุณ

ที่สาม, บทไหว้ครูทำนองสรภัญญะ)

ตัวแทนนักศึกษาและนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน

ตัวแทนกลุ่มนักศึกษานำพานดอกไม้/รูปเทียน/ไหว้คณาจารย์

– นักศึกษาไหว้คณาจารย์

– อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษา และเจิมหนังสือ

– อาจารย์อาวุโส โดย (รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร)

กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

– คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แนะนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์

ระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ
– นักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียนจัดพานไหว้ครู 1 คู่
– นักศึกษาเตรียมพวงดอกมะลิหรือดอกไม้อื่นตามความเหมาะสม
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับอาหารว่างหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

การแต่งกาย
– อาจารย์แต่งกายชุดสุภาพ พร้อมครุยวิทยฐานะ
– นักศึกษาแต่งกายชุดสุภาพ

ประชุมการปรับปรุงบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน เพื่อปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ขอขอบคุณส่วนงานงานอาคารและสถานที่ที่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงบัณฑิตวิทยาลัยครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "เป็นอธิการ ใคร ใครเป็นคณบดี เป็น ก็ยังเห"
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องแนวปฏิบัติขอสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563


นักศึกษาศึกษาข้อมูล และอ่านรายละเอียดทั้งหมด


– รับคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2563
– รวบรวมเอกสารคำร้อง ส่ง ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

 

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีทุกคณะ รวมไปถึงอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาเกินเกณฑ์ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาเกินเกณฑ์ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนราชการ ระยะเวลา 3 ปี (2563-2565)

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนราชการ ระยะเวลา 3 ปี (2563-2565) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีทุกคณะรวมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมมหาชัย’๓๐ อาคาร 12 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ โดยขณะที่มีการประชุมเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีความเป็นกันเอง สนุกสนาน แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยวิชาการ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 18 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ประชุมอาจารย์ผู้สอนประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 บัณฑิตวิทยาลัย โดย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประชุมอาจารย์ผู้สอนประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 924 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (C) (โครงการที่ 29)

กิจกรรม ครุภัณฑ์ห้องเรียน (บทว.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 114,000 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563