ขยายเวลา ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

1

ขยายเวลา ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

http://esmart.nstru.ac.th/e-regis/home.php

*หากไม่ดำเนินการในเวลาดังกล่าว ให้นักศึกษาติดต่อที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้วยตนเอง

ไม่มีหมวดหมู่