รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2563

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่  19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.

ไม่มีหมวดหมู่