เปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 1/2563

✔️ เปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 1/2563 🧑‍🏫
นักศึกษาสามารถเข้าทำการประเมินได้ตั้งแตบัดนี้เป็นต้นไป
📄ทำแบบประเมินได้ที่
https://race.nstru.ac.th/home/login.php

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ไม่มีหมวดหมู่