ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

ในภาพอาจจะมี ดอกไม้ และข้อความ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เวลา 07.30 – 11.00 น.

ลงทะเบียน

– ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาลงทะเบียน

– ตัวแทนถือพานแต่ละกลุ่มลทะเบียน และเข้าแถว ณ จุดที่จัดไว้

เวลา 08.30 – 11.00 น. .

ตัวแทนนักศึกษาและนักศึกษากล่วดำบูชาพระรัตนตรัย

– ตัวแหนนักศึกษาและนักศึกษากล่าวคำบูชาครู (บทไหว้ครู, เพลงพระคุณ

ที่สาม, บทไหว้ครูทำนองสรภัญญะ)

ตัวแทนนักศึกษาและนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน

ตัวแทนกลุ่มนักศึกษานำพานดอกไม้/รูปเทียน/ไหว้คณาจารย์

– นักศึกษาไหว้คณาจารย์

– อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษา และเจิมหนังสือ

– อาจารย์อาวุโส โดย (รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร)

กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

– คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แนะนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์

ระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ
– นักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียนจัดพานไหว้ครู 1 คู่
– นักศึกษาเตรียมพวงดอกมะลิหรือดอกไม้อื่นตามความเหมาะสม
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับอาหารว่างหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

การแต่งกาย
– อาจารย์แต่งกายชุดสุภาพ พร้อมครุยวิทยฐานะ
– นักศึกษาแต่งกายชุดสุภาพ

ไม่มีหมวดหมู่