ประกาศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2558 ได้รับการละเว้นค่าปรับการเก็บรักษาใบประกาศนียบัตรบัณฑิต

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2558 ได้รับการละเว้นค่าปรับการเก็บรักษาใบประกาศนียบัตรบัณฑิต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา

ถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ประกาศไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษาวันที่ 26 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.

ถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปริญญาโท และปริญญาเอก)

ณ อาคาร 27 ห้อง 2726

เอกสารที่ต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ


แต่งกายในชุดสุภาพ


หากนักศึกษาท่านใดไม่สะดวกมาถ่ายในครั้งนี้ ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง

หลักฐานในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักฐานในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.
ณ ชั้น 1 ห้องนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี

• ประเภททั่วไป

   1) ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อม scan รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายที่ใบสมัครให้เรียบร้อย
   2) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
   3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
   4) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
   5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

• ประเภทครูประจำการ

   1) ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อม scan รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายที่ใบสมัครให้เรียบร้อย
   2) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
   3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
   4) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
   5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
   6) กรณีผู้สมัครหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประเภทครูประจำการ ต้องเพิ่มเติมดังนี้ จำนวน 1 ชุด
        ก. กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐานดังนี้
           (1) เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ
           (2) สำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก หรือสำเนาสัญญาจ้างระบุตำแหน่งครูผู้สอน และหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว
        ข. กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
           (1) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัครหรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก
           (2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

***เอกสารและหลักฐานการรายงานตัวสำเนาด้วยกระดาษ A4***
โดยผู้สมัครต้องลงชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ด้วยตนเองทุกฉบับ