ผู้รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู สามารถชำระเงินผ่านบัตร ATM

ผู้รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2563 ที่จะถึงนี้ สามารถชำระเงินผ่านบัตร ATM ได้โดยไม่ต้องพกเงินสดมา เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญหาย

221

ด้วยความปราถนาดีจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ไม่มีหมวดหมู่