ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง

ผู้รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู สามารถชำระเงินผ่านบัตร ATM

ผู้รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2563 ที่จะถึงนี้ สามารถชำระเงินผ่านบัตร ATM ได้โดยไม่ต้องพกเงินสดมา เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญหาย

ด้วยความปราถนาดีจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 กรณีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) ข้อ 2 การผ่อนผันใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการศึกษา การอบรม การประชุมหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบหรือการคัดเลือกบุคคล และข้อ 3 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามความสมัครใจและความพร้อมนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา-2019 และอำนวยความสะดวกในการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรณีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งกำหนดให้สอบ ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ผู้เข้าสอบและผู้ติดตามทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณ ประตู 1 ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย และรับสติกเกอร์ผ่านการคัดกรอง (ผู้เข้าสอบต้องแสดงสติกเกอร์ ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องสอบด้วย)
2. กำหนดให้ผู้เข้าสอบทุกคนใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่เข้ารับการสอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3. ผู้เข้าสอบลงทะเบียนและล้างมือด้วยเจลล้างมือ ณ จุดบริการหน้าห้องสอบ
– ภาคเช้า ลงทะเบียนหน้าห้องสอบ เวลา 08.00 – 08.30 น. โดยผู้เข้าสอบเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และเริ่มดำเนินการสอบข้อเขียน เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 38 (โรงอาหารใหม่)
– ภาคบ่าย ผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน เริ่มดำเนินการสอบ เวลา 13.30 น. ณ อาคาร 9 บัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
**ผู้เข้าสอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 2 ชั่วโมง (เวลา 07.00 น. เพื่อเข้าคิวรับการคัดกรองที่บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย)**
4. กรณีจุดคัดกรองพบว่าผู้เข้าสอบมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักกัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการดำเนินการสอบให้ทราบด้วย เพื่อดำเนินการสอบในกลุ่มเสี่ยงโดยให้พักที่โรงยิมเนเซียม (บริเวณด้านหลังจุดคัดกรอง) ส่วนผู้ติดตามที่มีอาการป่วยไม่อนุญาตให้เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
5. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามหลักสากล
6. ให้ผู้เข้าสอบเดินขึ้นบันไดเพื่อไปยังห้องสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้ลิฟท์โดยสารขึ้น – ลงอย่างเด็ดขาด
7. ให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเข้าห้องสอบได้ ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ที่ปรากฏ เลขประจำตัวประชาชน, ปากกา, ดินสอ 2B, ยางลบ
8. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกนอกห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
9. ควรเว้นระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) ขณะอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
10. การพักคอยของผู้ติดตามและยานพาหนะของผู้เข้าสอบหรือผู้ติดตาม ห้ามนำเข้าไปจอดในบริเวณที่จัดสอบ (อาคาร 38 และอาคาร 9) ตามแผนที่แนบท้ายประกาศ

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 924 อาคาร 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย