ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณร…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 กรณีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระรา…