1 1
3 1
2 1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผู้บริหารและบุคลากร

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นบ้านหลังที่ 2 ของทุกคน

ข้อมูลผู้บริหารบุคลากร

1

รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

คณบดี

2

ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3

ผศ.นิตยารัตน์ คงนาลึก

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

4

ดร.พณกฤษ บุญพบ

ผู้ช่วยคณบดี

5

ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล

ผู้ช่วยคณบดี

6 1

ดร.รัฐพร กลิ่นมาลี

ผู้ช่วยคณบดี