หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปี 2563

ระดับปริญญาโท

 

 

นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

9503

·   แผน ก2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 

การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา                 

9504

· แผน ก2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

9505

· แผน ข (เรียนรายวิชาและทำค้นคว้าอิสระ)

 • หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทล.ม.)

 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ภาคปกติ  (จันทร์-ศุกร์) จัดการเรียนสอนนอกเวลาราชการ  ในวันจันทร์ – ศุกร์

9506

·  แผน ก1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

9507

·  แผน ก2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 

ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)

9508

·   แผน ก2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

•  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

9509

·    แผน ก1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

9510

·    แผน ก2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)7

ปริญญาเอก

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

 

การบริหารการศึกษา

9701

·   แบบ 1.1 (ทำดุษฎีนิพนธ์ขั้นสูงอย่างเดียว)

9702

·   แบบ 2.1 (เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9703

·       แบบ 2.1 (เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)

 

การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

9704

·   แบบ 1.1 (ทำดุษฎีนิพนธ์ขั้นสูงอย่างเดียว)

9705

·   แบบ 2.1 (เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)

 

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

9706

·   แบบ 1.1 (ทำดุษฎีนิพนธ์ขั้นสูงอย่างเดียว)

9708

·   แบบ 2.1 (เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช