หลักสูตรที่เปิดสอน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สร้างคุณค่าในวิชาชีพ ให้มีจรรยาบรรณในความเป็นครู

ปริญญาโท

เปิดสอนระดับปริญญาโท หลายสาขาที่ตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนได้เลือกเรียนให้ตรงสาย​พัฒนาผู้เรียนสู่มืออาชีพ

ปริญญาเอก​

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาเอก เพื่อยกระดับผู้เรียนให้รู้ลึกรู้จริงและก้าวหน้าทางด้านอาชีพ​