หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์สร้างสรรค์

การจัดการเรียนการสอน

นอกวัน–เวลาราชการ (เรียนวันเสาร์–อาทิตย์)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เมษายน

ค่าใช้จ่าย

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 405,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรแบบปริญญาโทต่อปริญญาเอกเน้นการวิจัย

•สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•เกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา​

หลักสูตรแบบปริญญาโทต่อปริญญาเอกเน้นการวิจัยโดยมีการศึกษารายงานวิชา เพิ่มเติม

•สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•มีโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ฉบับย่อและแผนการทำดุษฎีนิพนธ์

❖อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
  • นวัตกรที่สามารถนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
  • ผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Startup)  ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

ติดต่อ