หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์สร้างสรรค์

การจัดการเรียนการสอน

นอกวัน–เวลาราชการ (เรียนวันเสาร์–อาทิตย์)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เมษายน

ค่าใช้จ่าย

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 405,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรแบบปริญญาโทต่อปริญญาเอกเน้นการวิจัย

•สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•เกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา​

หลักสูตรแบบปริญญาโทต่อปริญญาเอกเน้นการวิจัยโดยมีการศึกษารายงานวิชา
เพิ่มเติม

•สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•มีโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ฉบับย่อและแผนการทำดุษฎีนิพนธ์

❖อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
  • นวัตกรที่สามารถนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
  • ผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Startup)  ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
l
52121111
5
55
5211

Previous
Next

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ

  • อาคาร 9 ชั้น 2 เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
  • graduate@nstru.ac.th
  • 075-809860, 075-809861
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์สร้างสรรค์

ผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ผู้บริหารมืออาชีพ

63 210112 1

ทำไมต้องเรียนกับเรา

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

เพิ่มคอนเน็คชั่นเพื่อนผู้บริหาร

อาจารย์นักบริหารมืออาชีพ

เพิ่มมุมมองในการแก้ปัญหาครับ

สร้างความหน้าเชื่อถือ

รู้ลึกรู้จริงในศาสตร์การบริหาร

Untitled 1 1
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar dapibus leo"
63 210112 0
นพรัตน์ ชัยเรือง
ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา