สมัครเรียนกับเรา

กรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วน พิมพ์เอกสารแล้วนำมาสมัครได้ที่
อาคาร 9 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พิมพ์ใบสมัคร
ประวัติการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร (โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง  ตามหลักฐานที่ท่านแนบมา) *