การบริหารการศึกษา

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารเป็นความต้องการจําเป็นของบุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาทุกระดับและระบบ และเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้เรียน) ผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานการบริหารและการจัดการในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา การอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นอกจากนี้ การบริหารและการจัดการการศึกษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ และฝึกฝนได้ การที่บุคคลเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้จะทําให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการสําคัญของการบริหารและการพัฒนาการจัดการศึกษา องค์ประกอบต่างๆ ของงานบริหารตลอดจนปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลและเกี่ยวข้องกับการจัดและดําเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมีความสําคัญสําหรับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหารตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพต่อไป

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

7.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา
7.2 กรณีที่หน่วยงานส่งเข้ามาศึกษาจะต้องมีตำแหน่งเป็นผู้ บริหารระดับใดระดับหนึ่ง โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานนั้นหรือมีประสบการณ์ในการบริหาร โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงาน
7.3 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาตามแผน ข จะต้องมีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน หรือเป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

"

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นอกวัน–เวลาราชการ
(เรียนวันเสาร์–อาทิตย์)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิ.ย – ต.ค.
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพ.ย. – มี.ค.
 

ติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช