รับสมัครนักศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2564

กำหนดการ

ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.nstru.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 พฤษภาคม 2564

 ผู้สมัครสมัครด้วยตนเองที่ บัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 9 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

26 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ที่เว็บไซต์ www.nstru.ac.th 

13 พฤษภาคม 2564

การสอบคัดเลือก กรณีผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หากผู้สมัครไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบทางภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้สมัครจะต้องสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยประกาศวันสอบในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

22 - 23 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่เว็บไซต์ www.nstru.ac.th 

31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564

รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.nstru.ac.th 

31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564

 รายงานตัวนักศึกษาใหม่

5 มิถุนายน 2564

 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

6 มิถุนายน 2564

 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564

§ ภาคปกติ 14 มิถุนายน 2564

§ ภาคพิเศษ 19 มิถุนายน 2564

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป  ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายที่ใบสมัครให้เรียบร้อย
  • สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • เอกสารตามที่สาขาวิชากำหนดเพิ่มเติม

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

สถานที่รับสมัคร

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช