รับสมัครนักศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2564

กำหนดการ

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admis.nstru.ac.th/admis_nstru/index.php 

26 เมษายน ถึง 27 มิถุนายน 2564

ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัคร ถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หากผู้สมัครส่งหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

10 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยยึดวันประทับตรา วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เป็นวันสุดท้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ที่เว็บไซต์ www.nstru.ac.th หรือ regis.nstru.ac.th

2 กรกฎาคม 2564

การสอบคัดเลือก 

กรณีผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หากผู้สมัครไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบทางภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้สมัครจะต้องสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยประกาศวันสอบในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

10 - 11 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่เว็บไซต์ www.nstru.ac.th หรือ regis.nstru.ac.th

14 กรกฎาคม 2564

รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์  ที่เว็บไซต์ www.nstru.ac.th หรือ regis.nstru.ac.th

15 – 17 กรกฎาคม 2564

รายงานตัวและปฐมนิเทศ

17 กรกฎาคม 2564

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

18 กรกฎาคม 2564

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564

§ ภาคปกติ 19 กรกฎาคม 2564

§ ภาคพิเศษ 31 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป  ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายที่ใบสมัครให้เรียบร้อย
  • สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • เอกสารตามที่สาขาวิชากำหนดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

สถานที่รับสมัคร

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช