ระดับปริญญาโท

สมัครและอ่านประกาศการรับสมัครได้ที่

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระดับปริญญาโท
008 consumer

การบริหารการศึกษา

034 guarantee

นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

033 brain

การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

034 mechanic

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

033

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

015 brush

การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์