ระดับปริญญาเอก

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้ววันนี้ที่บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระดับปริญญาเอก

การบริหารการศึกษา

การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์