ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2563

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://graduate.nstru.ac.th/ประกาศผล/

อ่านประกาศได้ที่ https://drive.google.com/…/1wY6JaRa3gf22neDEUym…/view…

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อย พร้อมพิมพ์เอกสารดังกล่าวมายื่นเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 2 โดยกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หลักฐานประกอบการรายงานตัว

1) ระดับปริญญาโท ใบรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าฉบับจริง พร้อฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)

2) ระดับปริญญาเอก ใบรับรองคุณวุฒิ/บปริญญาบัตรระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)

3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)

4) สำเนาบัตรประจำตัวประขาชน จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)

5) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)

6) รูปถ่ายสี ถ่ายไม่เกิน 6 เตือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ค่าธรรมเนียมแกเข้าในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ดังนี้ปริญญาโท 2,000 บาทปริญญาเอก 3,400 บาท

Post

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

อ่านประกาศฉบับเต็ม