มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3