มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2563