หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สร้างคุณค่าในวิชาชีพครู ให้มีจรรยาบรรณในความเป็นครู

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรพัฒนาครูที่ไม่จบสายครูให้สามารถประกอบวิชาชีพครูด้วยทักษะที่หลากหลายอย่างบูรณาการทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความรู้อย่างลึกซึ้ง กระจ่างชัดในเนื้อหาวิชาความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีทักษะและจิตที่มุ่งมั่นในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้และมีความสุขในการเรียน โดยอาศัยสื่อ นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถเชื่อมโยงสภาพท้องถิ่นเข้ากับมาตรฐานสากลในลักษณะสหวิทยาการมีความสนใจเสาะแสวงหาความรู้ กระตือรือร้นที่อยากเรียนรู้ และเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ที่เน้นการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต
83037428 3030673103631518 6280458925217153024 o 1

ทำไมต้องเรียน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

สร้างเส้นทางสู่การเป็นครู

ควบคุมมาตรฐานในการประกอบอาชีพ

อาจารย์เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

เพิ่มมุมมองในการแก้ปัญหาครับ

สร้างความหน้าเชื่อถือ

รู้ลึกรู้จริงในศาสตร์ในความเป็นครู

76781468 153043742763569 3186896240784703488 o

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 45,000 บาท


แบ่งจ่ายรายภาคการศึกษาละ 15,000 บาท

คำถามที่พบบ่อย

Most frequent questions and answers

สามารถสมัครในประเภททั่วไป โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสำหรับอาชีวศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

หากผู้เรียนเป็นครูในโรงเรียนที่ผ่านการประเมินอยู่แล้ว สามารถฝึกสอนที่โรงเรียนเดิมได้เลย หากทำงานอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่ครูจะต้องลาออกจากการทำงานเดิมเนื่องจาก ป.บัณฑิตมีการฝึกสอนเต็มเวลาในวันปกติ

การเรียน ป.บัณฑิต เป็นเส้นทางในการสอบขอใบประกอบวิชาชีพครู