หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

Graduate Diploma  in Teaching  Profession Program

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรพัฒนาครูที่ไม่จบสายครูให้สามารถประกอบวิชาชีพครูด้วยทักษะที่หลากหลายอย่างบูรณาการทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความรู้อย่างลึกซึ้ง กระจ่างชัดในเนื้อหาวิชาความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีทักษะและจิตที่มุ่งมั่นในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้และมีความสุขในการเรียน โดยอาศัยสื่อ นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถเชื่อมโยงสภาพท้องถิ่นเข้ากับมาตรฐานสากลในลักษณะสหวิทยาการมีความสนใจเสาะแสวงหาความรู้ กระตือรือร้นที่อยากเรียนรู้ และเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ที่เน้นการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นอกวัน–เวลาราชการ (เรียนวันเสาร์–อาทิตย์)

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 45,000 บาท แบ่งจ่ายรายภาคการศึกษาละ 15,000  บาท

Working hours

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

We are here

บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช