การบริหารการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการบริหารการศึกษาที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นหัวใจสาคัญในการนาพาหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของประชาชนทั้งในระดับประเทศ และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสาเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความรอบรู้ทั้งในด้านบริหารการศึกษา การพัฒนาการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และมีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้

ค่าใช้จ่าย

คิดค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 39,000 บาท 

"

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นอกวัน–เวลาราชการ
(เรียนวันเสาร์–อาทิตย์)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิ.ย – ต.ค.
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพ.ย. – มี.ค.
 

ติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช