นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ผลิตครู ที่มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้และมุ่งพัฒนาผู้เรียน


รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท

ทำไมต้องเรียนกับเรา

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

เพิ่มคอนเน็คชั่นเพื่อนครูผู้สอน

พร้อมเป็นผู้นำทางวิชาการ

เพิ่มมุมมองในการแก้ปัญหาครับ

สร้างความหน้าเชื่อถือ

เพิ่มทักษะ ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ค่าใช้จ่าย

เหมาจ่ายรายภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท


สมัครเรียน

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช