หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

Master of Education Program in Curriculum and Learning Management Innovatwion

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นอกวัน–เวลาราชการ (เรียนวันเสาร์–อาทิตย์)

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม

ค่าใช้จ่าย

เหมาจ่ายรายภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษากรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาอื่น ต้องมีประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูหรือมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน กรณีไม่มีต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกำหนด และ ผ่านการสอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานด้านหลักสูตร การสอน และความสามารถในการวิเคราะห์ รวมทั้งการสอบสัมภาษณ์ ด้านบุคลิกภาพ เจตคติ และ ความพร้อมในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา