การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

Doctor of Philosophy in Innovation Management for Development

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นอกวัน–เวลาราชการ (เรียนวันเสาร์–อาทิตย์)

ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม

ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม

ค่าใช้จ่าย

คิดค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย

ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา ทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา หรือได้รับการรับรองว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าหรือสูงกว่าปริญญาโทตามมาตรฐานอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก)

3 มีผลสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรณีไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษให้ผู้เข้าศึกษาดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

4 รับนักศึกษาเทียบโอนจากผู้ที่กำลังศึกษา หรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งนี้ การเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) หรือประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมที่เกี่ยวข้อง

5 ผู้เข้าศึกษาแผนแบบ 1 (1.1) จะต้องนำเสนอประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษาและประสบการณ์ทางวิชาการ ด้านการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร