ตารางสอน

1/2564

001 writer

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

003 business

การบริหารการศึกษา

007 writing

นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

033

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

034 mechanic

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

007 writing

การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์