การเข้าศึกษา

ประกาศ

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศผล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1
• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
• สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2

พิมพ์ใบสมัคร
ขณะนี้ปิดรับสมัครรอบ ที่ 2

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร สามารถอ่านรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้เลยที่นี่

Contact us

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช