การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

Doctor of Philosophy in Innovation Management for Development

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นอกวัน–เวลาราชการ (เรียนวันเสาร์–อาทิตย์)

ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม

ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม

ค่าใช้จ่าย

คิดค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย

ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา ทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา หรือได้รับการรับรองว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าหรือสูงกว่าปริญญาโทตามมาตรฐานอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก)

3 มีผลสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรณีไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษให้ผู้เข้าศึกษาดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

4 รับนักศึกษาเทียบโอนจากผู้ที่กำลังศึกษา หรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งนี้ การเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) หรือประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมที่เกี่ยวข้อง

5 ผู้เข้าศึกษาแผนแบบ 1 (1.1) จะต้องนำเสนอประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษาและประสบการณ์ทางวิชาการ ด้านการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

สร้างคุณค่าในวิชาชีพครู ให้มีจรรยาบรรณในความเป็นครู

ทำไมต้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

เพิ่มทักษะขั้นสูง

อาจารย์เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

เพิ่มมุมมองในการแก้ปัญหาครับ

สร้างความหน้าเชื่อถือ

สร้างคอนเนคชั่น

ค่าใช้จ่าย คิดค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท

คำถามที่พบบ่อย

Most frequent questions and answers

สามารถสมัครในประเภททั่วไป โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสำหรับอาชีวศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

หากผู้เรียนเป็นครูในโรงเรียนที่ผ่านการประเมินอยู่แล้ว สามารถฝึกสอนที่โรงเรียนเดิมได้เลย หากทำงานอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่ครูจะต้องลาออกจากการทำงานเดิมเนื่องจาก ป.บัณฑิตมีการฝึกสอนเต็มเวลาในวันปกติ

การเรียน ป.บัณฑิต เป็นเส้นทางในการสอบขอใบประกอบวิชาชีพครู