Banner copy1
Banner copy2
banner ประกาศ
slide2
Banner copy1
Banner copy2
banner ประกาศ
slide2
previous arrow
next arrow
Shadow
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ป.บัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สร้างคุณค่าในวิชาชีพ ให้มีจรรยาบรรณในความเป็นครู

ปริญญาโท

เปิดสอนระดับปริญญาโท หลายสาขาที่ตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนได้เลือกเรียนให้ตรงสาย​พัฒนาผู้เรียนสู่มืออาชีพ

ปริญญาเอก​

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาเอก เพื่อยกระดับผู้เรียนให้รู้ลึกรู้จริงและก้าวหน้าทางด้านอาชีพ​